Įsigyti

Programos naudojimas paremtas prenumeratos principu, įsigiję programą Jūs 12 mėn. laikotarpiu:

–    galėsite naudotis programa: kurti, koreaguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;
–    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

 

Dėmesio!

Pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimus programoje įdiegtos šios naujovės:

– Nustatyti tikslesni reikalavimai pildant trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą.
– Patikslintos nuostatos dėl neatlygintinai gautų dovanotų atsargų savikainos nustatymo.
– Patikslintos nuostatos dėl grynos galimo realizavimo vertės nustatymo.
– Ribojamas LIFO būdo taikymas ir nustatoma, kad gali būti tik išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl įmonės veiklos specifikos.
– Nustatoma galimybė atskiroms atsargų grupėms taikyti skirtingus atsargų įkainojimo būdus.
– Standarte nustatyti aiškūs ryšiai tarp atsargų pripažinimo / nukainojimo ir „Pajamų“, „Sąnaudų“ ir „Pelno (nuostolių) ataskaitos“ standartų.
– Visame 9-ajame VAS išskirti ir patikslinti reikalavimai, taikomi labai mažoms įmonėms.

„Apskaitos politika“ galerija: