Kam reikalinga apskaitos politika?

  • Apskaitos politikos naudojimas įmonėje palengvina apskaitos tvarkymą.
  • Apskaitos politikoje iš anksto nustatomi apskaitos tvarkymo principai, finansinių ataskaitų teikimo susitarimai, taisyklės ir praktika.
  • Finansinės ataskaitos sudaromos pagal apskaitos sistemoje sukauptą informaciją, todėl apskaitos politikos taikymas palengvina registravimo, vertinimo, klasifikavimo procedūras siekiant apibendrinti informaciją apie įmonių ūkinę veiklą.

 Apskaitos politikos
video pristatymas su auditore Jurgita Navikiene:

Trumpa internetinės  programos naudojimo instrukcija:

 Peržiūrėti sugeneruotos Apskaitos politikos dokumento fragmentą galite spausdami čia.

 

Kaip veikia programa Apskaitos politika?

APSKAITOS POLITIKOS TURINYS:

23 APSKAITOS METODIKOS:

 

 – bendrieji principai; atnaujinta (2019-01-01)
 – pajamos;
 – sąnaudos;
 – nematerialusis turtas;
 – ilgalaikis materialusis turtas;
 – finansinis turtas;
 – investicijos į kitų įmonių akcijas;
 – atsargos; atnaujinta (2019-01-01)
 – biologinis turtas;
 – turto nuvertėjimas;
 – nuosavas kapitalas;
 – dotacijos ir subsidijos;
 – įsipareigojimai;
 – atidėjiniai;
 – neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai;
 – pinigų srautai;
 – pelno mokestis;
 – segmentų atskleidimas;
 – išvestinės finansinės priemonės;
 – balansas;
 – pelno (nuostolių) ataskaita;
 – aiškinamasis raštas;
 – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

 SU APSKAITOS METODIKOMIS SUSIJĘ PRIEDAI:

 – parduoti laikomas finansinis turtas ir jo vertės pokyčiai;
 – įmonės finansinio turto pokyčiai;
 – naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas;
 – pagal lizingo sutartį naudojamas turtas;
 – išnuomotas turtas;
 – panaudos būdu gautas ir atiduotas naudoti turtas;
 – nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos rodikliai;
 – naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 – ilgalaikio nematerialiojo turto valdymo apribojimai;
 – prestižas;
 – plėtros darbai;
 – naudojamas nemokamai gautas ilgalaikis   nematerialusis turtas;
 – su įmonių grupėmis susijusios pajamos ir sąnaudos;
 – finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pokyčiai;
 – įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse;
 – kiti priedai.

 


FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS

 – balansas;
 – pelno (nuostolių) ataskaita;
 – nuosavo kapitalo pokyčių   ataskaita;
 – pinigų srautų ataskaita,
 – trumpo ir pilno aiškinamojo rašto pastabos.


Apskaitos politika bus parengta pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus.
Ją sudaro:

– Individuali įmonės Apskaitos politika – 23 apskaitos metodikų rinkinys, kurio apimtis nuo 100 iki 200 puslapių (priklauso nuo įmonės veiklos);
– Visi būtini ir su Apskaitos politika susiję priedai;
– Individualios finansinių ataskaitų formos.

 


Kiti internetinės programos privalumai:

– Programos nereikia instaliuoti ir atnaujinti, pradėti kurti Apskaitos politiką galėsite be IT specialistų pagalbos;
– Programa pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra internetas;
– Jūsų darbas visuomet išsaugomas, net jei sutriktų interneto ryšys;
– Neprarasite informacijos net sugedus ar pakeitus kompiuterį;
– Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, programos atnaujinti nereikės – Jums tereikės atsakyti į naujai pateiktus programos klausimus.


Apskaitos Politikos internetinė programa tinka įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS:

– Akcinėms bendrovėms;
– Uždarosioms akcinėms bendrovėms;
– Individualioms įmonėms;
– Mažosioms bendrijoms;
– Komanditinėms ūkinėms bendrijoms;
– Tikrosioms ūkinėms bendrijoms;
– Žemės ūkio bendrovėms;
– Kooperatinėms bendrovėms;
– Valstybės įmonėms;
– Savivaldybės įmonėms.

Prenumeruokite jau dabar

Programos naudojimas paremtas prenumeratos principu, įsigiję programą Jūs 12 mėn. laikotarpiu:

–    galėsite naudotis programa: kurti, koreaguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;
–    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

 

Dėmesio!

Pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimus programoje įdiegtos šios naujovės:

– Nustatyti tikslesni reikalavimai pildant trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą.
– Patikslintos nuostatos dėl neatlygintinai gautų dovanotų atsargų savikainos nustatymo.
– Patikslintos nuostatos dėl grynos galimo realizavimo vertės nustatymo.
– Ribojamas LIFO būdo taikymas ir nustatoma, kad gali būti tik išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl įmonės veiklos specifikos.
– Nustatoma galimybė atskiroms atsargų grupėms taikyti skirtingus atsargų įkainojimo būdus.
– Standarte nustatyti aiškūs ryšiai tarp atsargų pripažinimo / nukainojimo ir „Pajamų“, „Sąnaudų“ ir „Pelno (nuostolių) ataskaitos“ standartų.
– Visame 9-ajame VAS išskirti ir patikslinti reikalavimai, taikomi labai mažoms įmonėms.

„Apskaitos politika“ galerija: