Kaip veikia Apskaitos politika?Apskaitos politikos
video pristatymas su auditore Jurgita Navikiene:

Trumpa internetinės  programos naudojimo instrukcija:

 Peržiūrėti sugeneruotos Apskaitos politikos dokumento fragmentą galite spausdami čia.

APSKAITOS POLITIKOS TURINYS:

23 APSKAITOS METODIKOS:

 

 – bendrieji principai; atnaujinta (2019-01-01)
 – pajamos;
 – sąnaudos;
 – nematerialusis turtas;
 – ilgalaikis materialusis turtas;
 – finansinis turtas;
 – investicijos į kitų įmonių akcijas;
 – atsargos; atnaujinta (2019-01-01)
 – biologinis turtas;
 – turto nuvertėjimas;
 – nuosavas kapitalas;
 – dotacijos ir subsidijos;
 – įsipareigojimai;
 – atidėjiniai;
 – neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai;
 – pinigų srautai;
 – pelno mokestis;
 – segmentų atskleidimas;
 – išvestinės finansinės priemonės;
 – balansas;
 – pelno (nuostolių) ataskaita;
 – aiškinamasis raštas;
 – nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

 SU APSKAITOS METODIKOMIS SUSIJĘ PRIEDAI:

 – parduoti laikomas finansinis turtas ir jo vertės pokyčiai;
 – įmonės finansinio turto pokyčiai;
 – naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas;
 – pagal lizingo sutartį naudojamas turtas;
 – išnuomotas turtas;
 – panaudos būdu gautas ir atiduotas naudoti turtas;
 – nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos rodikliai;
 – naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 – ilgalaikio nematerialiojo turto valdymo apribojimai;
 – prestižas;
 – plėtros darbai;
 – naudojamas nemokamai gautas ilgalaikis   nematerialusis turtas;
 – su įmonių grupėmis susijusios pajamos ir sąnaudos;
 – finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pokyčiai;
 – įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse;
 – kiti priedai.

 


FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS

 – balansas;
 – pelno (nuostolių) ataskaita;
 – nuosavo kapitalo pokyčių   ataskaita;
 – pinigų srautų ataskaita,
 – trumpo ir pilno aiškinamojo rašto pastabos.


Apskaitos politika bus parengta pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus.
Ją sudaro:

– Individuali įmonės Apskaitos politika – 23 apskaitos metodikų rinkinys, kurio apimtis nuo 100 iki 200 puslapių (priklauso nuo įmonės veiklos);
– Visi būtini ir su Apskaitos politika susiję priedai;
– Individualios finansinių ataskaitų formos.

 


Kiti internetinės programos privalumai:

– Programos nereikia instaliuoti ir atnaujinti, pradėti kurti Apskaitos politiką galėsite be IT specialistų pagalbos;
– Programa pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra internetas;
– Jūsų darbas visuomet išsaugomas, net jei sutriktų interneto ryšys;
– Neprarasite informacijos net sugedus ar pakeitus kompiuterį;
– Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, programos atnaujinti nereikės – Jums tereikės atsakyti į naujai pateiktus programos klausimus.


Apskaitos Politikos internetinė programa tinka įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS:

– Akcinėms bendrovėms;
– Uždarosioms akcinėms bendrovėms;
– Individualioms įmonėms;
– Mažosioms bendrijoms;
– Komanditinėms ūkinėms bendrijoms;
– Tikrosioms ūkinėms bendrijoms;
– Žemės ūkio bendrovėms;
– Kooperatinėms bendrovėms;
– Valstybės įmonėms;
– Savivaldybės įmonėms.

Prenumeruokite jau dabar

Programos naudojimas paremtas prenumeratos principu, įsigiję programą Jūs 12 mėn. laikotarpiu:

–    galėsite naudotis programa: kurti, koreaguoti, atnaujinti bei atsisiųsti Apskaitos politiką;
–    gausite visus programos atnaujinimus, kurie bus reikalingi ir įtakos Apskaitos politikos kūrimą, dėl pasikeitusių Verslo apskaitos standartų ar kitų teisės aktų;

 

 

 

 

Dėmesio!
Pagal 9-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimus programoje įdiegtos šios naujovės:

– Nustatyti tikslesni reikalavimai pildant trumpą pelno (nuostolių) ataskaitą.
– Patikslintos nuostatos dėl neatlygintinai gautų dovanotų atsargų savikainos nustatymo.
– Patikslintos nuostatos dėl grynos galimo realizavimo vertės nustatymo.
– Ribojamas LIFO būdo taikymas ir nustatoma, kad gali būti tik išimtiniais atvejais, kai to reikia dėl įmonės veiklos specifikos.
– Nustatoma galimybė atskiroms atsargų grupėms taikyti skirtingus atsargų įkainojimo būdus.
– Standarte nustatyti aiškūs ryšiai tarp atsargų pripažinimo / nukainojimo ir „Pajamų“, „Sąnaudų“ ir „Pelno (nuostolių) ataskaitos“ standartų.
– Visame 9-ajame VAS išskirti ir patikslinti reikalavimai, taikomi labai mažoms įmonėms.„Apskaitos politika“ galerija: