Programos turinys

APSKAITOS POLITIKOS TURINYS:

23 APSKAITOS METODIKOS:

 

 - bendrieji principai; atnaujinta (2019-01-01)
 - pajamos;
 - sąnaudos;
 - nematerialusis turtas;
 - ilgalaikis materialusis turtas;
 - finansinis turtas;
 - investicijos į kitų įmonių akcijas;
 - atsargos; atnaujinta (2019-01-01)
 - biologinis turtas;
 - turto nuvertėjimas;
 - nuosavas kapitalas;
 - dotacijos ir subsidijos;
 - įsipareigojimai;
 - atidėjiniai;
 - neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai;
 - pinigų srautai;
 - pelno mokestis;
 - segmentų atskleidimas;
 - išvestinės finansinės priemonės;
 - balansas;
 - pelno (nuostolių) ataskaita;
 - aiškinamasis raštas;
 - nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

 SU APSKAITOS METODIKOMIS SUSIJĘ PRIEDAI:

 - parduoti laikomas finansinis turtas ir jo vertės pokyčiai;
 - įmonės finansinio turto pokyčiai;
 - naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas;
 - pagal lizingo sutartį naudojamas turtas;
 - išnuomotas turtas;
 - panaudos būdu gautas ir atiduotas naudoti turtas;
 - nematerialiojo turto pripažinimo ir amortizacijos rodikliai;
 - naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas;
 - ilgalaikio nematerialiojo turto valdymo apribojimai;
 - prestižas;
 - plėtros darbai;
 - naudojamas nemokamai gautas ilgalaikis   nematerialusis turtas;
 - su įmonių grupėmis susijusios pajamos ir sąnaudos;
 - finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pokyčiai;
 - įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse;
 - kiti priedai.

 


FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FORMOS

 - balansas;
 - pelno (nuostolių) ataskaita;
 - nuosavo kapitalo pokyčių   ataskaita;
 - pinigų srautų ataskaita,
 - trumpo ir pilno aiškinamojo rašto pastabos.


Apskaitos politika bus parengta pagal naujausius Verslo apskaitos standartų reikalavimus.
Ją sudaro:

– Individuali įmonės Apskaitos politika – 23 apskaitos metodikų rinkinys, kurio apimtis nuo 100 iki 200 puslapių (priklauso nuo įmonės veiklos);
– Visi būtini ir su Apskaitos politika susiję priedai;
– Individualios finansinių ataskaitų formos.

 


Kiti internetinės programos privalumai:

– Programos nereikia instaliuoti ir atnaujinti, pradėti kurti Apskaitos politiką galėsite be IT specialistų pagalbos;
– Programa pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, kuriame yra internetas;
– Jūsų darbas visuomet išsaugomas, net jei sutriktų interneto ryšys;
– Neprarasite informacijos net sugedus ar pakeitus kompiuterį;
– Pasikeitus Verslo apskaitos standartams, programos atnaujinti nereikės – Jums tereikės atsakyti į naujai pateiktus programos klausimus.


Apskaitos Politikos internetinė programa tinka įmonėms, tvarkančioms apskaitą pagal VAS:

– Akcinėms bendrovėms;
– Uždarosioms akcinėms bendrovėms;
– Individualioms įmonėms;
– Mažosioms bendrijoms;
– Komanditinėms ūkinėms bendrijoms;
– Tikrosioms ūkinėms bendrijoms;
– Žemės ūkio bendrovėms;
– Kooperatinėms bendrovėms;
– Valstybės įmonėms;
– Savivaldybės įmonėms..